Kodumaised looduskivitooted - oma kaevandused, oma tootmine!

Privaatsuspoliitika

 • Müüjal ei ole õigust levitada Ostja andmeid.
 • Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Limestone factories of Estonia OÜ (edasipidi: Müüja) järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.
 • Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie e-poes;
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes.
 • Muude andmete kogumine:
  • kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et tagada püsiv turvalisus veebilehel ning selgitada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on klientidele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse käesolevas privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 • Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:
  • tellimuste täitmiseks (s.h Tellimusega seotud teadete edastamiseks);
  • tellimuste kättetoimetamiseks;
  • veebilehel püsiva turvalisuse tagamiseks;
  • muude Eesti Vabariigis kehtivatest seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele alljärgnevatel juhtudel.
  • Kauba kohale toimetamiseks veoteenust pakkuvale Kaubavedajale, juhul kui klient on vastava teenuse tellinud.
  • Makselahenduste kasutamiseks finantsasutustele.
   • S.h edastatakse maksete töötlemiseks vajalikud andmed volitatud töötleja Stripe maksekeskusele.
  • Võlgade sissenõudmisel inkassoteenuseid pakkuvatele partneritele ja kohtutäituritele.
  • Muudele riiklikele institutsioonidele eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
  • Kliendi tuvastamiseks ja kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha pärast esitatud päringut. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: e-posti aadressile shop@revalstone.com või kohapeal Müüja kontoris (Peterburi tee 94a, 13816 Tallinn).

UUDISKIRJA TELLIMINE

 • Uudiskirja tellimust on võimalik esitada vaid käesolevate tingimustega nõustumisel. Uudiskirja tellimisel annate meile tagasivõetava nõusoleku enda elektrooniliste kontaktandmete kasutamiseks uudiskirjade saatmise eesmärgil.
 • Uudiskirja tellimiseks peate sisestama oma e-posti aadressi, kuhu edastatakse juhised uudiskirja tellimuse kinnitamiseks. Lisaks kuvatakse Teile teave selle kohta, kuidas saab uudiskirja tellimust soovi korral muuta või lõpetada.
 • Kui te olete lõpetanud uudiskirja tellimuse, siis eemaldatakse Teie e-posti aadress tellijate nimekirjast ja uudiskirju teile enam ei saadeta.

ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS

 • Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmetele nende muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 • Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal makseteenuse osutajaga (Stripe) tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 • Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud kujul). Müüjal on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
 • Kasutades Müüja veebilehte kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
 • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Müüja, registrikoodiga 10022037, aadressiga Peterburi tee 34/1, 11415 Tallinn.
 • Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa Liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
 • Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada e-posti aadressile shop@revalstone.com või kohapeal aadressil Peterburi tee 94a, 13816 Tallinn.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 • Müüja vastutab Teie ees ja Teie vastutate Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Müüja ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

MUUD TINGIMUSED

 • Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Ostja ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

VÄLISTAVAD TINGIMUSED

 • E-poe veebilehel olevad tootepildid on tehtud võimalikult tootele omaselt, aga on sellegipoolest illustratiivse tähendusega.
 • Kõikide sisuelementide (s.h videod, pildid) kopeerimine/taaslevitamine (v.a e-poe platvormile seadistatud võimaluste kaudu) on keelatud ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta.
 • Toodete hinnad ning saadavus võivad ette teatamata muutuda. Antud juhul jätab Müüja endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul.
 • Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Teie viimast külastust uuenenud.
 • Keelatud on e-poe mittesihipärane kasutamine ja/või mistahes tehniliste protsesside testimine, läbiviimine, süsteemipäringute saatmine, seadistamine, liidestamine jmt, mille eesmärgiks on e-poe tegevuse häirimine, andmete liikumise jälgimine jmt tegevus.

TEIE ISIKUANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise meetod ega elektrooniline säilitamisviis ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

ANDMETE KUSTUTAMISE JUHISED

Revalstone.com/shop salvestab teie isikuandmeid ainult sisselogimise eesmärgil (salvestatud andmed: e-post, nimi, profiilipilt). Facebooki platvormi reeglite kohaselt peame esitama kasutajaandmete kustutamise tagasihelistamise URL-i või andmete kustutamise juhiste URL-i. Kui soovite oma tegevused RevalStone’i sisselogimisel kustutada, järgige neid juhiseid:

 • Avage oma Facebooki konto Seaded ja Privaatsus. Klõpsake valikul „Setting“.
 • Seejärel minge jaotisse „Rakendused ja veebisaidid“ ja näete kõiki oma rakendustega seotud tegevusi.
 • Valige RevalStone Login valikukast.
 • Klõpsake nupul „Eemalda”.

Saatke andmete kustutamise taotlus aadressile shop@revalstone.com