Egna stenbrott, egen produktion!

Återlämnande av produkter

Allmänt

Allmänt om naturstensprodukters egenskaper. Natursten kännetecknas av geologiskt betingade naturliga variationer i färg, textur och andra egenskaper. Produktbilder i nätbutiken kan därför inte täcka alla möjliga variationer i materialet. Dessa variationer utgör inte fel på produkten och kan inte användas som grund för reklamation.

När andelen av skadade golvplattor understiger 10 %. På grund av naturstensplattornas karaktär rekommenderas det att lägga på minst 10 % som reserv vid beställning för att täcka eventuellt svinn som kan uppstå i samband med installation. Dessutom är det bra att ha lite material i reserv för ev. reparationer i framtiden. Om du upptäcker att några plattor har fått skador under transporten, som dock är minimala (under 10 %), rekommenderar vi att du först överväger att ta vara på dessa skadade plattor vid installation (t.ex. i platser där installationen kräver svårare lösningar). Ofta är det fullt möjligt och du spar både tid och pengar.

Kontroll av produkter vid leveransens mottagande. Kontrollera produkterna noggrant omedelbart vid leveranstillfället. Om leveransen innehåller skadade eller fel produkter eller om några varor saknas, ber vi dig att dokumentera detta och meddela chauffören som levererat varorna därom. Skador på både produkter och förpackningar ska antecknas på följesedeln innan du skriver under den. Kontakta oss sedan på adressen shop@revalstone.com och bifoga foton på de skadade produkterna för bedömning av skadans omfattning.

Allt detta måste göras innan du påbörjar installationen. Reklamationer som lämnats in efter installationen godkänns inte. Köparen ska lagra de levererade produkterna på en lämplig och skyddad plats direkt efter att ha mottagit och kontrollerat de levererade produkterna. Var försiktig när du packar upp och lagrar produkterna och följ gällande instruktioner. Natursten är ett känsligt material och måste hanteras med försiktighet. Skador som har uppstått vid uppackning och lagring kan inte betraktas som fel på produkterna.

Ansvarsfriskrivning Säljaren tar inget ansvar för defekter eller skador som uppstått till följd av naturligt slitage, avsiktlig skada på produkterna, uteblivet eller felaktigt underhåll, felaktig installation eller användning av produkterna, ändringar eller reparationer på produkterna (såvida inte säljaren har konsulterats i förväg och produkterna har hanterats i enlighet med säljarens anvisningar) eller andra liknande förhållanden eller åtgärder.

Ångerrätt (14 dagar)

Enligt 56 § estniska lagen om fordringsrätt (VÕS) har du rätt att, utan att behöva ange någon orsak, ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagande av varan, returnera varorna och få full återbetalning.

Om du vill ångra köpet måste du själv stå för returkostnaderna. Produkterna måste returneras till oss i ursprunglig förpackning som har öppnats utan att ha tagit skada samt i ursprungligt skick (inklusive på samma pall). När du kontrollerar de levererade produkterna öppna förpackningen endast i den omfattning som är nödvändigt för att kontrollera produkternas skick. Om du tar bort mer förpackning än nödvändigt kan det medföra extra kostnader om du vill returnera produkten.

Om du har använt produkten mer än vad som anses nödvändigt för att försäkra dig om överensstämmelsen av varornas art, egenskaper och funktion, måste du stå för produktens ev. värdeminskning (utan att förlora ångerrätten). Vid delvis retur av produkter återbetalas även en proportionell del av fraktkostnader.

För att ångra ditt köp måste du skicka oss en ifylld ångeranmälan och köpehandlingen som bevisar köpet (faktura). Formuläret för ångeranmälan kan du ladda ned här. Vänligen skicka dessa handlingar till shop@revalstone.com. Varorna måste returneras inom 14 dagar från datumet för inlämnande av ångeranmälan.

Vid utövande av sin ångerrätt måste kunden vara medveten om möjligheten att endast en del av köpesumman återbetalas. Det har att göra med värdeminskningen på de köpta varorna – om säljaren måste ådra sig kostnader för rengöring, reparationer (av förpackning), omfattande ompackning mm. efter att varorna har returnerats, eller om produkten inte längre kan säljas som en ny produkt. Kunden måste även stå för kostnaderna om varorna som returneras till säljaren har skadats på grund av kunden.

Kunden får sin återbetalning inom 14 dagar efter att kunden har returnerat produkten till säljaren eller lämnat in ett bevis på att produkten har returnerats. Pengarna återbetalas till det bankkonto som användes för att betala beställningen.

Enligt estniska lagen om fordringsrätt (VÕS) gäller inte 14 dagars returrätt produkter som har anpassats till kundens personliga behov eller specifikationer (produkter som inte är standardprodukter). Golvplattor och golvlister som säljs i nätbutiken är dock standardprodukter. Men fönsterbrädor och bänkskivor är inte standardprodukter.

Reklamationsrätt (2 år)

Enligt 218 § estniska lagen om fordringsrätt (VÕS) gäller två års reklamationsrätt för varor som säljs i vår nätbutik. Om du anser att produkten som du har köpt inte uppfyller avtalsvillkoren (produkten är behäftad med fel) måste du reklamera det skriftligt eller på ett sätt som går att återges skriftligt, med begäran om att produkten repareras eller byts ut. Detta är grunden för att få produkten utbytt. Ett fel som upptäcks måste dock meddelas eller reklameras till oss inom två månader efter att felet upptäcktes.

Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, reklamationsdatum, felet på varan eller tjänsten och dina krav till företagaren i din reklamation, oavsett om den inlämnas skriftligt eller på ett sätt som kan återges skriftligt (t.ex. via e-post) samt hänvisa till eller bifoga en kopia av köpehandlingen.

Om produkten som returneras har försämrats och försämringen inte är ett resultat av normal användning av produkten är kunden skyldig att ersätta värdeminskningen.

Vi besvarar din reklamation inom 15 dagar, skriftligt eller på ett sätt som går att återges skriftligt. Om parterna inte uppnår en överenskommelse har konsumenten rätt att lämna in ett klagomål till konsumenttvistenämnden.

Eventuella kostnader som uppstår när man ska bevisa att ett fel föreligger betalas av handlaren under de första sex månaderna (oavsett vem som är ansvarig för att felet uppstod eller hur orsaken bevisas). Under därpå följande ett och ett halvt år är det den ansvarige för felet som ska stå för kostnaderna.

Efter att vi utifrån de inlämnade uppgifterna gjort bedömningen att de reklamerade varorna ska bytas ut gör vi allt vi kan för att leverera de utbytta varorna till dig så fort som möjligt. Vi kontaktar dig i den frågan snarast möjligt.

Om vi godkänner din returanmälan (vid felaktiga, defekta eller transportskadade produkter) står vi för både returneringskostnaden och fraktkostnaden för de nya varorna.